1.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych jest GLOBAL FOOD HYGIENE D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601487 NIP: 8272307627, REGON 360982808 oraz spółki Grupy Global Buissnes Fousion Group, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy („Administrator”). adres e – mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”)
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa (www) podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Maja Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

 

2.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych jest GLOBAL FOOD HYGIENE D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601487 NIP: 8272307627, REGON 360982808 oraz spółki Grupy Global Buissnes Fousion Group, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy („Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Dane osobowe, które zbieramy, są przetwarzane w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz mogą być przekazywane do krajów spoza tego obszaru w uzasadnionych przypadkach tj w przypadku kontrahentów z po za Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Każdy transfer danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator jest obowiązany o przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora jako przedsiębiorcy i zachowania zasady rozliczalności.
 1. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych jest GLOBAL FOOD HYGIENE D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601487 NIP: 8272307627, REGON 360982808 oraz  spółki Grupy GLOBAL BUISSNES FOUSION GROUP, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy („Administrator”). adres e – mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • dostarczaniem Państwu Newslettera, w związku z udzieloną przez Państwa zgodą na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji, marketingowe, tłumaczenia, podmioty z grupy Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa (www), podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe, audytowe, ubezpieczeniowe.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Państwa
 2. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Państwa danych.
 3. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody poprzez wysłania maila na adres: rodo@globalhygiene.pl lub kliknięcie w mailu link „Wypisz się”
 4. Maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państw dotyczących.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania Newslettera.

 

4.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW MARKETINGOWYCH GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych jest GLOBAL FOOD HYGIENE D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601487 NIP: 8272307627, REGON 360982808 oraz spółki Grupy Global Buissnes Fousion Group, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy („Administrator”). adres e – mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora drogą pocztową.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tj. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celach marketingowych. W tym w szczególności w celu promowania usług i towarów, wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora w związku przedmiotem działalności, a także wydarzeń, w których Administrator jest uczestnikami.

3.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa (www) oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe, agencje marketingu bezpośredniego.

4.Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

5.Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Państwa danych.

6.Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody poprzez wysłania maila na adres: rodo@globalhygiene.pl

7.Maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państw dotyczących.
8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne.