PONIŻSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OPISUJE KWESTIE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PORTALU GLOBALHYGIENE.PL.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych jest GLOBAL FOOD HYGIENE D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601487 NIP: 8272307627, REGON 360982808 oraz  spółki Grupy Global Buissnes Fousion Group, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy.

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ INFORMACJE O PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Ze wszystkimi pytaniami związanymi z Twoimi danymi osobowymi prosimy kierować na adres administratora  rodo@globalhygiene.pl

 

JAKI MASZ PRAWA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Prawo dostępu do danych:

   • Masz prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych. Możesz zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, oraz otrzymać dostęp do tych danych.

  Prawo do sprostowania:

   • Masz prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

  Prawo do usunięcia danych:

   • W określonych sytuacjach możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

  Prawo do ograniczenia przetwarzania:

   • Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych przypadkach.

  Prawo do przenoszenia danych:

   Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi.

  Prawo do sprzeciwu:

   Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na określonych warunkach.

  ORGANY NADZORCZE

  • Prezesi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO): Administratorzy danych osobowych mają obowiązek udzielania informacji na temat przetwarzanych danych na żądanie organów nadzorczych, takich jak UODO. Organy te mają prawo do przeprowadzania kontroli i audytów w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

   

  W JAKIM CELACH POZYSKUJEMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ?:

  1. prowadzenie przez nas działalności gospodarczej, w tym głównie zawieranie i realizacja umów oraz nawiązywanie relacji handlowych z partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem Newsletter i pobrania katalogu oraz programu lojalnościowego, umieszczonych na stronie internetowej, dotyczących własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony cel: prowadzenie działań promocyjnych wspierających działalność) – dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
  3. realizacja procesu rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) – w przypadku, gdy gromadzenie danych osobowych dotyczy rekrutacji pracowników oraz innych osób do zatrudnienia przez Administratora.
  4. obsługa zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapoznania się z otrzymanymi zgłoszeniami oraz udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy lub nawiązanie innej formy kontaktu).
  5. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  6. prowadzenia korespondencji elektronicznej i nieelektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  7. analiza ruchu na stronie internetowej w celu optymalizacji dostępnych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności analizowania ruchu na stronie w celu ulepszania jej funkcjonalności).
  1. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności prowadzenia postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych w celu ochrony swoich praw i interesów).

   

  KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

  Dane osobowe, które zbieramy, są przetwarzane  w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz mogą być przekazywane do krajów spoza tego obszaru w uzasadnionych przypadkach. Każdy transfer danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Administrator jest obowiązany do przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora jako przedsiębiorcy i zachowania zasady rozliczalności.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

  Administrator jest obowiązany do przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora jako przedsiębiorcy i zachowania zasady rozliczalności.

  1. Dane Osobowe Zebrane za pośrednictwem Newslettera

  Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Newslettera są przechowywane przez okres obowiązywania zgody na otrzymywanie Newslettera. W przypadku cofnięcia zgody, dane te są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody.

  1. Dane Osobowe Wynikające z Konieczności Realizacji Zlecenia

  Dane osobowe niezbędne do realizacji zlecenia są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków (co najmniej 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła realizacja zlecenia).

  1. Dane Osobowe Zebrane w Wyniku Procesu Rekrutacyjnego

  Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że kandydat wyrazi zgodę na ich dalsze przechowywanie w celu wykorzystania w przyszłych rekrutacjach. W przypadku takiej zgody, dane mogą być przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku wysokiego ryzyka roszczeń dane osobowe  kandydatów przez pełny, trzyletni okres przedawnienia. Może to mieć miejsce np. w przypadku bardzo porównywalnych kandydatur, wskazaniem jest też dyskryminacja ze względu na płeć czy ujawnionym stosunkiem do związków zawodowych

  1. Dane Osobowe Zebrane w Wyniku Wysłania Formularza Kontaktowego

  Dane osobowe zebrane w wyniku wysłania formularza kontaktowego są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przez okres 12 miesięcy od zakończenia korespondencji, w celu monitorowania jakości obsługi klienta i ewentualnego prowadzenia dalszej komunikacji.

  Wszystkie dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony danych osobowych, w tym RODO.

  1. Dane Osobowe na potrzeby roszczeń

  Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą.

  1. Dane Osobowe na potrzeby statystyczne

  Przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania dane osobowe dla celów statystycznych nie są przetwarzane;

  1. Dane Osobowe na zebrane na rzecz programu lojalnościowego:

  Dane osobowe zebrane w wyniku udziału w programie lojalnościowym są przechowywane przez okres trwania programu i rozliczenia programu.

   

   

  KOMU MUSIMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE?
  Innym Podmiotom, na Podstawie Przepisów Prawa, w szczególności:

  1. Organy ścigania i sądy: W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, administratorzy danych mogą być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych organom ścigania, sądom lub innym instytucjom publicznym.
  2. Inne podmioty: W sytuacjach, gdy przepisy prawa wymagają udostępnienia danych osobowych innym podmiotom (np. organom administracji publicznej), administrator danych jest zobowiązany do przekazania takich informacji.

   

  INFORMUJEMY, ŻE PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE BRAK ICH PODANIA UNIEMOŻLIWI NAM REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

  1. 1.Realizacja zamówień
   Bez danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres dostawy i dane kontaktowe, nie będziemy w stanie przetworzyć i zrealizować zamówień na produkty.

        2.Wystawianie faktur i dokumentów sprzedaży

   Dane osobowe są niezbędne do wystawienia faktur, paragonów oraz innych dokumentów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

        3.Wysyłka zamówionych produktów

   Bez adresu dostawy i danych kontaktowych nie będziemy mogli zorganizować wysyłki produktów do klienta.

        4.Kontakt w sprawie zamówienia

   Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam skontaktowanie się z Państwem w przypadku pytań, wątpliwości lub problemów związanych z realizacją zamówienia

        5. Rejestracja w programie lojalnościowym

   Do uczestnictwa w programie lojalnościowym niezbędne jest podanie danych osobowych, które umożliwiają naliczanie punktów i przyznawanie nagród.

        6.Przesyłanie informacji marketingowych

   Bez zgody i podania danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, nie będziemy mogli przesyłać Państwu informacji o promocjach, nowościach oraz ofertach specjalnych.

        7.Rozpatrywanie reklamacji i zwrotów

   W przypadku reklamacji lub zwrotów produktów, dane osobowe są konieczne do ich rozpatrzenia oraz do kontaktu w sprawie dalszych kroków.

         8. Udzielanie wsparcia technicznego

   Bez danych kontaktowych nie będziemy mogli udzielić wsparcia technicznego dotyczącego naszych produktów.

   

  CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?
  Nie,  nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.