1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem treści niniejszego regulaminu jest GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601487, NIP: 8272307627, REGON 360982808.

1.2. Składający zamówienie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”.

1.3. Klientem może być podmiot prowadzący działalność na terenie Polski, ale także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nienależącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe i obowiązujące będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby GLOBAL FOOD HYGIENE wskazany w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Klientów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. „Towarem” lub „produktem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty – rzeczy, które Klient może nabyć od GLOBAL FOOD HYGIENE, poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na adres bok@globalhygiene.pl, jak też poprzez złożenie zamówienia telefonicznie oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie GLOBAL FOOD HYGIENE.

1.5. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia.

1.6. Składając zamówienie w dowolnej formie, Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

1.7. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

1.8. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę również na przetwarzanie danych osobowych opartych na obowiązującym z dn. 25 maja 2018 roku Rozporządzeniu Parlamentu Europesjkiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako RODO, ORODO, GDPR oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Podstawowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.globalhygiene.pl. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę albo zakres danych osobowych, które są przetwarzane przez Global Food Hygiene w celu realizacji zamówienia.

1.9. Klient może kontaktować się z GLOBAL FOOD HYGIENE za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie firmy.

1.10. Wszelkie dane teleadresowe pracowników GLOBAL FOOD HYGIENE dostępne są na stronie internetowej https://globalhygiene.pl/ w zakładce Kontakt.

2. Reklamacje

2.1. Reklamacji podlegają produkty obejmujące wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru. Np.:

 • niespełniające wymagań jakościowych kupującego,
 • uszkodzone produkty*,
 • różniące się specyfikacją od tej podanej w ofercie.

Różnice w wyglądzie produktów (np. kolory, faktura) nie stanowią podstawy do reklamacji.

2.2. *Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.

2.3. Asortyment zakupiony w Global Food Hygiene podlega procesowi reklamacji z zachowaniem terminu ważności poszczególnych produktów.

2.4. Global Food Hygiene zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

2.5. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w zależności od okoliczności, oraz dostosowania sposobu komunikacji ze strony klienta.

2.6. Przez dzień zgłoszenia reklamacji w trybie podstawowym rozumie się dzień, w którym kupujący przekazał do sprzedawcy komplet dokumentów niezbędnych do jej rozpatrzenia, tj.:

 • poprawnie wypełniony i podpisany protokół reklamacji,
 • zdjęcia reklamowanych produktów wraz z numerem partii.

2.7. Aby uznać proces Reklamacji za rozpoczęty, Klient musi otrzymać od Działu Reklamacyjnego potwierdzenie poprawności złożonych niezbędnych dokumentów.

2.8. W przypadku trybu rozszerzonego dniem zgłoszenia reklamacji jest dzień fizycznego otrzymania produktu reklamowanego przez Sprzedawcę oraz otrzymania od Działu Reklamacyjnego potwierdzenia poprawności złożenia niezbędnych dokumentów i przesłania produktu.

2.9. W celu wystosowania reklamacji należy pobrać ze strony https://globalhygiene.pl/do-pobrania/ protokół reklamacyjny, wypełnić go, a następnie załączając komplet dokumentów, przesłać na adres reklamacje@globalhygiene.pl.

2.10. W uzasadnionych przypadkach Global Food Hygiene może poprosić o dosłanie reklamowanych produktów.

2.11. Global Food Hygiene nie przyjmuje reklamacji, które nie zostały poprzedzone przesłaniem wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

2.12. Jeśli Klient nie ma możliwości pobrania i wydrukowania dokumentu, prosimy o doręczenie odręcznie napisanego formularza reklamacji, podając w nim jednocześnie:

 • nazwę i adres firmy,
 • nazwę zwracanego towaru oraz jego ilość/nr partii zakupowej reklamowanego towaru,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie zwrotu wraz z numerem telefonu komórkowego,
 • nr dokumentu zakupowego,
 • przyczynę zwrotu.

2.13. Jedynym adresem, pod którym przyjmowane są dokumenty wysłane listownie jest: Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa Kuśnie 41D ; 98-200 Sieradz.

2.14. W Global Food Hygiene obowiązują dwa tryby postępowania reklamacyjnego:

Tryb podstawowy:
W tym trybie należy przesłać komplet dokumentów wymienionych w punkcie 2.6 oraz zdjęcia produktów reklamowanych w systemie: 1 produkt = min. 1 zdjęcie.

Tryb rozszerzony:
Z kolei tryb rozszerzony obowiązuje w przypadku, gdy dane przesłane w trybie podstawowym są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji. W takiej sytuacji Klient będzie poinformowany o konieczności odesłania reklamowanego towaru na adres Sprzedającego lub pod wskazane przez niego miejsce. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu oraz odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej produktu. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.

2.15. W przypadku nieuznania reklamacji, ewentualne koszty przesłania reklamowanego produktu do Global Food Hygiene pozostają po stronie Klienta.

3. Zwroty

3.1. Zwrotom podlegają towary spełniające poniższe warunki łącznie:

 • znajdują się w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach,
 • są niezniszczone oraz nie noszą śladów użytkowania,
 • zawierają wszystkie elementy i akcesoria.

3.2. W celu zwrócenia towaru Klient ma obowiązek kontaktu z osobą u której składał zamówienie. Następnie należy pobrać ze strony https://globalhygiene.pl/do-pobrania/ protokół zwrotu, wypełnić go i przesłać na adres reklamacje@globalhygiene.pl z dopiskiem reklamacje/zwrot towaru xxxx (w zależności czego dotyczy).

3.3. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

3.4. Global Food Hygiene ma 30 dni na weryfikację zwrotu.

3.5. Jeżeli wymagania opisane w regulaminie są spełnione, oraz osoba decyzyjna zaakceptuje zwrot, zostanie wystawiona faktura korygująca.

3.6. Przyjęty zwrot towaru jest równoznaczny ze zwrotem kwoty w wysokości zapłaconej ceny widniejącej na oryginalnym dokumencie sprzedaży. Termin oraz forma płatności zależą od indywidualnych ustaleń z Klientem.

3.7. Warunkiem umożlwiającym zwrot środków jest podanie przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy.

4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej

4.1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług („Ustawa o VAT”), Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm).

4.2. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez GLOBAL FOOD HYGIENE na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.3. GLOBAL FOOD HYGIENE zastrzega sobie prawo do wysyłki faktur jedynie drogą elektroniczną.

4.4. Klient ma prawo nie wyrażać zgody na e-faktury.

4.5. W sytuacji, kiedy Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zobowiązany jest dostarczyć do GLOBAL FOOD HYGIENE oświadczenie.

4.6. Oświadczenie może być przekazane w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres: bok@globalhygiene.pl.

4.7. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.8. Przesyłanie e-faktur odbywa się w formie elektronicznej, a dołączany plik przesyłany jest w formacie PDF.

4.9. Klient ma obowiązek podania adresu e-mail, na który będą wysyłane faktury w formie elektronicznej.

4.10. E-faktury GLOBAL FOOD HYGIENE będą wysyłane z adresu e-mail: platnosci@globalhygiene.pl na adres Odbiorcy wskazany przez Klienta.

4.11. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez GLOBAL FOOD HYGIENE w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.12. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz udostępnianie organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.13. Domniemana zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa GLOBAL FOOD HYGIENE do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.14. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta wiadomości e-mail wraz z fakturą w formacie PDF jako załącznik do maila.

4.15. Za datę dostarczenia Klientowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej i jednocześnie datę otrzymania tej e-faktury uznaje się datę dotarcia wiadomości e-mail na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Klienta.

4.16. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie następuje poprzez:

 • w przypadku zmiany adresu poczty e-mail Odbiorca faktur zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 • brak takiego powiadomienia nie powoduje podstaw do odstąpienia od naliczenia odsetek od nieterminowej zapłaty w związku z brakiem faktury,
 • w przypadku braku powiadomienia GLOBAL FOOD HYGIENE przez Klienta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem lub załącznikiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail,
 • wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Prywatność

5.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych i handlowych oraz zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako Rodo, Orodo, GDPR lub ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

5.2. GLOBAL FOOD HYGIENE zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

5.3. GLOBAL FOOD HYGIENE będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później.

5.4. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez GLOBAL FOOD HYGIENE odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

6. Materiały reklamowe

6.1. Warunkiem korzystania z materiałów reklamowych firmy GLOBAL FOOD HYGIENE jest dostosowanie się do poniższych warunków regulujących zasady użytkowania.

6.2. Warunkiem czasowego przeniesienia praw autorskich na wskazane zdjęcia jest zakup produktów w przeciągu najbliższych 3 miesięcy w ilości co najmniej 1 kartonu.

6.3. Klient zobowiązuje się używać czasowo przeniesionych praw autorskich tylko do promocji produktów Global Food Hygiene.

6.4. Wykorzystywanie praw autorskich w celu promowania innego produktu niż produkt Global Food Hygiene wiąże się z natychmiastowym cofnięciem wszelkich uprawnień i możliwością roszczenia.

6.5. Przeniesienie praw autorskich następuje w szczególności na następujących polach eksploatacji: publikacje na stronie/sklepie internetowym lub innych portalach sprzedażowych, gdzie Klient oferuje produkty, jak również w materiałach reklamowych drukowanych lub elektronicznych.

6.6. Czasowe przeniesienie praw autorskich odbędzie się poprzez wysłanie ich w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. Materiały zostaną przesłane w ciągu 3 dni roboczych w formacie PNG lub JPG.

6.7. Po upływie okresu wskazanego w punkcie 6.2. i niedokonaniu minimalnego zakupu na wskazane produkty wszelkie uprawnienia zostają cofnięte.

6.8. Jeśli firma spełni warunki wskazane w punktach 6.2 – 6.4 – termin umożliwiający korzystanie z materiałów reklamowych przedłuża się automatycznie o kolejne 3 miesiące według aktualnych warunków handlowych.

6.9. W przypadku niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu w szczególności punktu 6.3 i 6.4 grozi odpowiedzialność karna z Art. 115.1 niniejszej ustawy.

6.10. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.

6.11. Zgoda na przetwarzanie materiałów GLOBAL FOOD HYGIENE może zostać cofnięta bez podania przyczyny w każdym momencie.

7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

7.1. Do ceny towaru firma GLOBAL FOOD HYGIENE dolicza podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Klient dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ma prawo nabyć oferowany przez firmę GLOBAL FOOD HYGIENE towar ze stawką podatku VAT 0%, pod warunkiem, że spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który podał firmie GLOBAL FOOD HYGIENE
 • dostarczy firmie GLOBAL FOOD HYGIENE przed upływem terminu do złożenia przez GLOBAL FOOD HYGIENE deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy oraz dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.3. Klient wyraża zgodę na to, że dowodami, świadczącymi o tym, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są:

 • Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi)

7.4. Klient wyraża zgodę na to, że w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) niezależnie od wybranego przez Klienta środka transportu, klient oprócz dokumentów wskazanych powyżej, dostarczy firmie GLOBAL FOOD HYGIENE dokument potwierdzenia dostawy w formie akceptowalnej przez GLOBAL FOOD HYGIENE (tj. dostarczenie oryginału dokumentu osobiście lub pocztą do siedziby firmy GLOBAL FOOD HYGIENE, odesłanie podpisanego dokumentu w formie elektronicznej z pieczątką firmy i datą).

7.5. W przypadku niespełniania przez klienta któregokolwiek z warunków tj. nieodesłanie, odesłanie niekompletnych, bądź niepodpisanych dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej terminie 30 dni od daty realizacji zamówienia uprawnia firmę GLOBAL FOOD HYGIENE na doliczenie do ceny netto nabywanego towaru podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla nabywanych towarów

8. Warunki płatności

8.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze towaru bądź przelewem na konta BNP PARIBAS wskazane poniżej:

 • PLN nr konta: 25 2030 0045 1110 0000 0404 7950
 • USD nr konta: 27 2030 0045 3110 0000 0033 2530
 • EUR nr konta: 06 2030 0045 3110 0000 0033 2520

8.2. GLOBAL FOOD HYGIENE w przypadku zwrotu lub reklamacji oraz w przypadku występujących wzajemnych zobowiązań z Klientem stosuje kompensatę.

8.3. W przypadku wzajemnych zobowiązań zostaje wystawiona Kompensata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.4. W przypadku, gdy formą płatności jest gotówka, odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie GLOBAL FOOD HYGIENE. (Dostępnymi formami płatności w GLOBAL FOOD HYGIENE jest przelew oraz przedpłata)

8.5. W przypadku, gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto GLOBAL FOOD HYGIENE zgodnie z harmonogramem dostaw GLOBAL FOOD HYGIENE. Kwota zapłaty składa się z ceny towarów i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje fakturę VAT.

8.6. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu pro forma w formie papierowej lub elektronicznej bądź daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji zamówienia.

8.7. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

8.8. W przypadku wystąpienia zwrotu towaru lub zmiany ceny zostanie wystawiona faktura korygująca.

8.9. Zasady wystawiania i rozliczanie zaliczek oraz sporządzanie dokumentów księgowych, wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

8.10. Klient może ubiegać się o przyznanie limitu wartościowego, w ramach którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

9. Składanie zamówień

9.1. Zapytania ofertowe można wysyłać na adres mailowy: bok@globalhygiene.pl

9.2. W GLOBAL FOOD HYGIENE można składać zamówienia w sposób opisany poniżej:

 • wysyłając zamówienia na adres mailowy: zamowienia@globalhygiene.pl,
 • kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 – 16:00 pod adresem mailowym: bok@globalhygiene.pl oraz pod numerem telefonu: +48 797 153 044,,
 • poprzez bezpośredni kontakt z naszym działem handlowym, który został podzielony na poszczególne rejony,
 • wszystkie dane kontaktowe pracowników dostępne są na stronie https://globalhygiene.pl/ w zakładce Kontakt.

9.3. W przypadku stwierdzenia chwilowego braku jakiegokolwiek towaru, GLOBAL FOOD HYGIENE informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze indywidualne szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia.

9.4. Klient składając zamówienie związany jest z postanowieniami niniejszego regulaminu.

9.5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku, gdy zostało ono złożone przy użyciu: oprogramowania, robota lub dowolnego systemu zautomatyzowanego, zachowania skryptowego bądź dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystywanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.

10. Formy dostawy

10.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych tj:
PEKAES sp. z o.o.

 • General Logistics Systems
 • Raben Group
 • Wewnętrznej logistyki Global Food Hygiene

Wymienione formy dostawy obowiązują, o ile Klient nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych towarów.

10.2. Istnieje możliwość dostawy towaru inną firmą spedycyjną zleconą przez Klienta. Wówczas koszty związane z logistyką pokrywa Klient.

10.3. Wymienione wyżej firmy spedycyjne działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

10.4. Przy dużych dostawach istnieje możliwość ustalenia z Klientem dedykowanej przesyłki transportem Global Food Hygiene.

10.5. GLOBAL FOOD HYGIENE zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy towarów w ustalone dni, dla wyznaczonego sektora, według poniższego schematu:

 • TRASA NR 1 – woj. pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie,
 • TRASA NR 2 – woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie,
 • TRASA NR 3 – woj. lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie,
 • TRASA NR 4 – woj. wielkopolskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie.

Dostawa zamówień następuje:

 • TRASA NR 1 – poniedziałek/wtorek
 • TRASA NR 2 – czwartek/piątek
 • TRASA NR 3 – czwartek/piątek
 • TRASA NR 4 – poniedziałek/wtorek

Czas umożliwiający złożenie i realizację zamówienia:

 • TRASA NR 1,4 – w piątek do godziny 14:00
 • TRASA NR 2,3 – w środę do godziny 14:00

Zamówienia złożone po wyznaczonym czasie będą oczekiwały na wysyłkę zgodnie z powyższym harmonogramem.

Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu.

10.6. Za dzień roboczy uznaje się czas od godz. 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.

10.7. W przypadku odbioru osobistego towarów zakupionych przez Klientów GLOBAL FOOD HYGIENE, towary są wydawane z magazynu GLOBAL FOOD HYGIENE w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

10.8. Dopuszczamy możliwość odbioru towaru w innych godzinach po ustaleniu szczegółów z telefonicznym z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA +48 797 153 044.

10.9. Adres podany przez Klienta w momencie złożenia zamówienia jest adresem, na który wysyłany jest zamówiony towar.

11. Odbiór towaru

11.1. Przy odbiorze towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość zawartości przesyłki pod względem asortymentu i ilości towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Klient powinien w terminie 3 dni od zaistniałej sytuacji poinformować GLOBAL FOOD HYGIENE o stwierdzeniu nieprawidłowości w zamówieniu oraz w terminie 7 dni przesłać do GLOBAL FOOD HYGIENE protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

11.2. GLOBAL FOOD HYGIENE nie odpowiada za braki towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej.

12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

12.1. Klient składając zamówienie oraz akceptując niniejszy Regulamin powierza GLOBAL FOOD HYGIENE przetwarzanie danych udostępnionych GLOBAL FOOD HYGIENE w celu złożenia i realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji handlowej, w zakresie ich przechowywania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania.

12.2. GLOBAL FOOD HYGIENE zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa tak, aby przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą. GLOBAL FOOD HYGIENE zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

12.3. GLOBAL FOOD HYGIENE zapewnia, że powierzone mu dane osobowe będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.

12.4. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych GLOBAL FOOD HYGIENE oraz, że powierzenie powyższe nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.

12.5. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.

13. Regulamin wystawiania not odsetkowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wystawienia not odsetkowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
13.1. Definicje:

 •  Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, są to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
  Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.
 •  Transakcja handlowa rozumiana jest jako umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub
  odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

13.2. Podstawa prawna:

Art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 893 i 2414);
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M. P. z 2022 r., poz. 1263)

13.3. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia
31 grudnia 2023 r., wynosi:

 •  14,75% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
  będący podmiotem leczniczym;
 •  16,75% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot
  publiczny będący podmiotem leczniczym

13.4. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie odsetki naliczane będą za każdy dzień zwłoki licząc od
dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty do dnia faktycznego uregulowania należności.

13.5. Wierzyciel nie musi informować dłużnika o tym, że odsetki zaczęły być naliczane, ponieważ jest to zgodne z
powszechnie obowiązującym prawem.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2021 r

142. GLOBAL FOOD HYGIENE zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży.

14.3. Zasady współpracy określone w regulaminie dotyczą zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru.

14.4. GLOBAL FOOD HYGIENE zastrzega sobie prawo do indywidualnej polityki cenowej, niezależnie od cennika.

14.5. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie GLOBAL FOOD HYGIENE mogą nieznacznie odbiegać swoim kolorem i wyglądem od oryginału.

14.6. Zdjęcia są własnością firmy GLOBAL FOOD HYGIENE.

14.7. Zabrania się przetwarzania materiałów reklamowych należących do firmy GLOBAL FOOD HYGIENE. (Korzystanie z materiałów reklamowych należących do GLOBAL FOOD HYGIENE może odbywać się jedynie zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu.)

14.8. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.globalhygiene.pl/regulamin-global-food-hygiene, skąd Klienci mogą w każdym czasie się z nim zapoznać, a także sporządzić jego wydruk.

14.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechne obowiązujące w prawie polskim.

14.10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest Sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14.11. GLOBAL FOOD HYGIENE ma prawo w każdym czasie wprowadzić zmiany w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.